II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A dokumentum tartalma Letölthető dokumentumok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat hatályos és teljes szövege.
Akt. Arc.
Alapító okirat:
Működési engedély:  
Működési szabályzat:
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének
rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Szakmai program:
Házirend:
Etikai kódex:
Térítési díjak:
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama,
az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény
szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei.

Nyilvántartások:
Adatvédelmi és Informatikai Szabályzat:
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
Összegzés élelmiszer: Összegezés Élelmiszer (AKTUÁLIS)
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
Ellenőrzési jelentés: Ellenőrzési jelentés 2015 (AKTUÁLIS)
Fenntartói jelentés: Fenntartói ellenőrzés 2015 (AKTUÁLIS)
Hatósági ellenőrzés: Hatósági ellenőrzés 2015 (AKTUÁLIS)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi
felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatok:
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
KSH Baross u.
KSH Béla u.
KSH Csokonai u.
KSH 2023
KSH 2240