II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A dokumentum tartalma Letölthető dokumentumok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat hatályos és teljes szövege.
Alapító okirat
Működési engedély  
Szervezeti és Működési Szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének
rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Szakmai program
Házirend
Etikai kódex
Térítési díjak

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai.

Az Intézmény szabályzatai.

SZABÁLYZATAINK
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Adatvédelmi incidens eljárásrendjéről szóló szabályzat
Adománykezelési szabályzat Feltöltés alatt
Anyag és eszköz gazdálkodási szabályzat
Belső kontrollrendszer szabályzat
Belső ellenőrzési kézikönyv
Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex
Beruházási-felújítási szabályzat
Bélyegzők használati szabályzata Feltöltés alatt
Biológiai kockázatbecslés és értékelés
Bizonylati szabályzat
Cafetéria szabályzat
Élelmezési szabályzat - HACCP kézikönyv
Ellenőrzési nyomvonal
Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 
Eszközök és források értékelési szabályzata
Érdekképviseleti fórum működési szabályzat
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 
Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
Gyakornoki szabályzat
Gyógyszereellátási és gazdálkodási szabályzat
Infekciókontroll szabályzat Feltöltés alatt
Integrált kockázatkezelési eljárásrend szabályzata
Iratkezelési szabályzat
Kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos szabályzat
Kockázatkezelési szabályzat
Környezetvédelmi szabályzat
Közalkalmazotti szabályzat KT ügyrenddel
Közbeszerzési és beszerzési szabályzat
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata
Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje
Lakók pénz és letétkezelési szabályzata
Munkavédelmi szabályzat
Nyilvántartások
Önköltségszámítási szabályzat
Panaszkezelési szabályzat
Parkolási szabályzat Feltöltés alatt
Pénzkezelési szabályzat
Szabályzat a szociális szolgáltatást végzők jogai érdekében
Szabályzat a vagyonnyilatkozat tételi kötellezettség rendjére
Szabályzat az intézményi hagyatéki eljárás lefolytatására
Szabályzat az intézmény munkaköri átadás-átvétel rendjére
Számviteli politika
Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje
Tűzvédelmi szabályzat  Baross utca
Tűzvédelmi szabályzat Csokonai utca
Tűzvédelmi szabályzat Béla utca
Ügyrend
Vagyonvédelmi és biztonsági szabályzat
 
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
Összegzés élelmiszer: Összegezés Élelmiszer (AKTUÁLIS)
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
Ellenőrzési jelentés: Ellenőrzési jelentés 2015 (AKTUÁLIS)
Fenntartói jelentés: Fenntartói ellenőrzés 2015 (AKTUÁLIS)
Hatósági ellenőrzés: Hatósági ellenőrzés 2015 (AKTUÁLIS)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi
felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatok:

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Hosszú Károly

06-30/300-4131,  06-70/611-4339

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
KSH Baross u.
KSH Béla u.
KSH Csokonai u.
KSH 2023
KSH 2240