Csendes Otthon Alapítvány

A Csendes Otthon Alapítvány működése, szerepe intézményünk életében

 

A Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona 1047 Budapest Baross u. 100. központi  intézet
2 kihelyezett részleggel, összesen 223 fő ellátását végezte.

A három otthonk közül a Baross u. 100. alatti központi intézmény kezdte meg elsőként működését. Majdnem 100 éves múltra tekint vissza az ódon építmény.

Az évek során sok feledhetetlen esemény történt az intézményben. Az idő elteltével elkerülhetetlen vezetőváltások mindig több újat és jót hoztak az amúgy is jól működő otthon életébe. A legutolsó vezetőváltás 1996-ban volt az intézménynél, modernebb szemléletű irányítás lépett a korábbi helyére. Az igazgatói tanács az intézmény működését javító elképzelésként felvetette alapítvány létrehozását. Elképzelésünket megbeszéltük az otthon dolgozóival, lakóival, és az alapítvány létrehozásához szükséges induló tőkét közös erővel, önkéntes alapon „kalapoztuk” össze. A jogász, aki segítségünkre volt a hivatalos ügyek intézésében, szintén ingyenesen vállalta az ügy lebonyolítását. Az alapítvány alapítójának szerepét az otthon egyik régi idős lakója vállalta magára. A „Csendes Otthon” Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1997.  június 30-án vette nyilvántartásba.

 

A bírósági bejegyzés után elkészítettük az alapító okiratot, amely tartalmazza az alapító adatait, az alapítvány nevét, célját, szervezetét és működését.

 

Az alapítvány célja: az otthonban lakók ellátási színvonalának emelése: részükre ruhanemű, kényelmi eszközök, orvosi műszerek, foglalkoztatási eszközök beszerzése; kulturális programok kiadásainak fedezése; a költségvetésbe nem férő státuszok finanszírozása, szakmai továbbtanulás elősegítése.

 

Az alapítvány működése, ügyrendje: az alapítvány kezelő szerve az öt főből álló kuratórium. A kuratórium tagjai az intézet dolgozói, megbízásuk határozatlan időre szól, élén az elnök áll. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja üléseit. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A kuratóriumot az elnök hívja össze, az üléseket ő vezeti, gondoskodik az ülések szabályszerű lebonyolításáról. Az alapítvány bankszámlájára befolyó összegek, bevételi-kiadási napló vezetését a kuratórium által választott személy végzi. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratóriumi tagok közül bármely két tag együttes aláírása szükséges.

 

Az alapító és az otthon igazgatója között megállapodás született, melynek célja, hogy a megállapodó felek kölcsönösen segítsék az Alapítványnak az alapító okiratban rögzített feladatainak megvalósulását, az otthonban nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését.

A kuratórium jogosult a teljes alapítványi vagyont felhasználni és azzal belátása szerint rendelkezni.

Az intézmény alacsony térítés ellenében bocsátja az Alapítvány részére az ügyintézéshez szolgáló hivatali helyiséget, az Alapítvány adminisztrációját, könyvelését a belső ellenőr munkatársunk végzi a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

Nyolc év távlatából bátran elmondhatjuk, hogy a „Csendes Otthon” Alapítvány létrehozása jó kezdeményezésnek bizonyult. 2001-től az Alapítvány jogosult az adó 1 %-át igényelni (adószám: 18086687-1-41). Dolgozóink és hozzátartozóik többsége, lakóink hozzátartozói, a Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztályról munkatársak tisztelnek meg bennünket azzal, hogy a „Csendes Otthon” Alapítványnak adják adójuk 1 %-át és ezzel hozzájárulnak lakóink mind színvonalasabb ellátásához.  A befolyt összegeket teljes egészében az intézményben folyó ápoló-gondozó munka színvonalának emelésére fordítjuk. Az Alapítvány fogadni tudja a különböző adományokat (anyagi, tárgyi), lehetőség van olyan kiadások, költségek fedezésére, amelyek kímélik a költségvetést, pl.: rendkívüli dologi kiadások, melyek nem kerültek tervezésre, vagy valamilyen okból a költségvetés kereteibe nem férnek bele. Lehetőséget ad a kiemelkedő munkát végző dolgozók elismerésére, szociális juttatások finanszírozására.

Az elmúlt időszakban többek között alapítványi pénzből vásároltunk:

  • orvosi műszereket,
  • levegőztető sátrat a fekvő betegeknek,
  • kényelmi eszközöket,
  • gondozotti textíliát,
  • dolgozóinknak kiemelkedő munkájukért ajándék könyvet

Az Alapítvány fedezte:

  • Lakóink kirándulásának költségét,  
  • Közös dolgozói kirándulás költségét, mely fontos egyrészt a közösségformálás szempontjából, másrészt rekreáció, feszültségoldó, és ami a legfontosabb, a kiégés elleni küzdelem egyik színtere,  
  • karácsonyi ajándékcsomagot kaptak a dolgozók,
  • munkacipőt tárgyi adományból,
  • A „Szociális Munka” napja alkalmából az intézet által adományozott emléklánc költségét, amelyet minden évben 2 fő kiemelkedő munkát végző dolgozó kap a Közalkalmazotti Tanács által megválasztva.

 

A „Csendes Otthon” Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, szervezet csatlakozhat, amennyiben egyetért az alapítvány céljaival, és azt támogatni kívánja.

 

                                                       

                                               „Csendes Otthon” Alapítvány

                                                   adószám: 18086687-1-41